آدرس و اطلاعات تماس شرکت

آدرس و اطلاعات تماس شرکت

 کارخانه :

زنجان ، خدابنده ، کیلومتر 12 جاده سلطانیه

تلفن : 4-34338371 024

دورنگار: 34338382- 024کد پستی : 4584158999