مدیران و مسئولین واحد ها

مقام:
روابط عمومی
آدرس:
کارخانه : زنجان ، خدابنده ، کیلومتر 12 جاده سلطانیه کد پستی : 4584158999
تلفن:
7 - 02434338371 - داخلی 2005
نمابر:
34338382- 024
دانلود اطلاعات به صورت: کارت مجازی
ارسال ایمیل
اختیاری