تیم مدیریت

مجدالدین خادمی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

خانم مریم سلمانلو

مدیر حقوقی

مدیر روابط عمومی ورئیس دفترمدیرعامل

سیدعلی موسوی

مدیریت کارخانه

مدیریت کارخانه

مجید اسعدی پهرآباد

مدیر مالی

حسین ولی قیداری

مدیرتامین وتدارکات

ابراهیم دولتیاری

مدیر حراست

علیرضا آرین

سرپرست اداره بازاریابی و فروش

ابراهیم زلفخانی

مدیر تولید

سردارعلی عیوضی

مدیر مکانیک وجانشین مدیرکاخانه

ابراهیم یوزباشی

مدیر کنترل کیفی و آزمایشگاه

بهرام شریفی

مدیر انرژی،سیستمها و روشها

بهزاد شکیبا

مدیر منابع انسانی

حسین بهرامی بندری

مدیر HSE