تیم مدیریت

مجدالدین خادمی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مدیریت کارخانه

مدیریت کارخانه

مجید اسعدی پهرآباد

مدیر مالی

حسین ولی قیداری

مدیرتامین وتدارکات

ابراهیم دولتیاری

مدیر حراست

علیرضا آرین

سرپرست اداره بازاریابی و فروش

ابراهیم زلفخانی

مدیر تولید

سردارعلی عیوضی

مدیر مکانیک

ابراهیم یوزباشی

مدیر کنترل کیفی و آزمایشگاه

بهرام شریفی

مدیر انرژی،سیستمها و روشها

بهزاد شکیبا

مدیر منابع انسانی

حسین بهرامی بندری

مدیر HSE