دفتر تهران :

انتهای یوسف آباد، خیابان 72 ، پلاک 2 ، طبقه سوم ، واحد 8

       تلفن : 88066106 021

       دورنگار: 88066124 - 021  کد پستی : 1436965155

کارخانه :

زنجان ، خدابنده ، کیلومتر 12 جاده سلطانیه

تلفن : 4-34338371 024

دورنگار: 34338382- 024کد پستی : 4584158999