اعضای هیئت مدیره

مجدالدین خادمی

مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره

متولد1360-شیراز* شرکت سیمان اصفهان مدیر کارخانه1397الی1398، شرکت حمل و نقل همدانیان عضو هیئت مدیره1397الی1398، شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان عضو هیئت مدیره1398الی تاکنون، شرکت سیمان فارس نو مدیر تولید1393الی1396، شرکت سیمان فارس نو مدیر کنترل کیفی1391الی1393، شرکت سیمان کنگان مدیر تولید1391، شرکت سیمان داراب1380الی1384، مدرس دانشگاه1389الی1392

عضو هئیت مدیره

عضو هئیت مدیره

افشار ابراهیم نژاد

عضو هیئت مدیره

متولد-1350رودسر*دکتری حرفه ای DBAسوابق:مدیربازرگانی سیمان خاش،مدیربازرگانی سیمان هرمزگان،مدیربازرگانی سیمان دشتستان،معاون بازرگانی سیمان زابل،معاون بازرگانی سیمان غرب آسیا،معاون اجرایی و قائم مقام مدیرعامل سیمان نهاوند،معاون بازرگانی سیمان گیلان سبز

زهرا درویش کلیسا

رئیس هئیت مدیره

متولد1354-ارومیه* لیسانس حسابداری سوابق: عضوهیات مدیره سیمان خزر، عضو هیات مدیره شرکت آذریت، مدیرمالی سیمان سفید ارومیه، عضوکمیته حسابرسی سیمان صوفیان، مدیرمالی سیمان ارومیه

محمد غفاری

نایب رئیس هیئت مدیره

متولد1355زنجان-دکترای علوم سیاسی مدیرعامل شرکت پخش البرززنجان مدیرعامل شرکت پخش البرزقزوین مشاورتنظیم بازار و اقتصادی استاندار زنجان